STAJ FORMLARINI DOLDURUN VE STAJ DANIŞMANINIZA İLETİN

The aim of this course is to familiarize students with the basic concepts and techniques in statistics. To enhance the analytical skills of students to interpret data and to produce information for decision making in functional areas of business and economics. To help students think statistically and to motivate students to study furthers in areas of challenge offered by statistics.


Bu ders öğrenciye, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde gerçekleştirilen siyasi alandaki inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye (İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye); İkinci Dünya Savaşı Sonrası Çok Partili Hayata Geçiş Süreci (1946-1950); Demokrat Parti’nin iktidar yılları (1950-1960), 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’nden 12 Mart 1971 Muhtırasına Yaşanan Gelişmeler; 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası(Kıbrıs Sorunu vb.); 12 Mart 1971 Muhtırasından 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesine Yaşanan Gelişmeler konularında bilgi vermeyi, öğrencinin geçmişte yaşanan bu gelişmeleri yorumlaması amaçlamaktadır.

Bu ders öğrenciye, Türk Devrimi'nin tarihsel arka planında yer alan olay ve kişiler hakkında bilgi verir. Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreci içinde yer alan savaşlar, reform çabaları, sosyal, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan değişimler aktarılır. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası yaşananların Türk Tarihine olan etkileri, Anadolu’nun işgal süreci, işgaller karşısında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan direniş hareketinin arka planında yer alan siyasi, sosyal gelişmelere ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar